Monday, January 9, 2012

सकाळी सकाळी " उठ ना " म्हणत


सकाळी सकाळी " उठ ना " म्हणत त्याच्या अंगावरून बोटे फिरवत शहारे आणणारी ती ..

" थांबना थोडा वेळ " म्हणत हलकेच तिलाच जवळ ओढणारा तो ...

हातातला हात कसातरी सोडवून लाजत पळून जाणारी ती .. सकाळीच तोंड गोड झाल्याने रोमांचित झालेला तो ...

" असेरे काय करतोस जा ना अंघोळीला "म्हणतबळेबळे त्याला दूर सारणारी ती .. उगीचच तिला सतावत तिथेच रेंगाळत मिठीत ठेवणारा तो ...

थोडेसे रागावून त्याला अंघोळीला पाठवणारी ती ..

जाता जाता मुद्दाम टॉवेल बाहेर विसरणारा तो ..

सगळे माहित असल्याने मागून टॉवेल घेऊन येणारी ती ..

" रोज रोज काय रे तुझे " म्हणत आत येणाऱ्या तिला शोवर खाली खेचणारा तो ...

पाण्याचे थेंब झेलत त्याच्या मिठीत अंग अंग शहारणारी ती ..

प्रणयमय धुंदीत पाण्याच्या थेंबासारखा तिच्यासोबत प्रेमात भिजलेला तो ..

" पुरे आता चल " म्हणत त्याचे ओले केस पुसत घाई करणारी ती डोके पुसून घेता घेता हलकेच कवेत तिला उचलून बाहेर आणणारा तो ...

" सगळे घेतले ना " म्हणत त्याच्या शर्टचे बटन लावणारी ती .. " एक काम बाकी आहे " म्हणत तिला जवळ घेणारा तो ...

" संध्याकाळीलवकर ये " असे विरहाच्या उदाशिणपणे बोलणारी ती .. " येतो ग " म्हणत जड पावलांनी ऑफिस ला जाणारा तो ............!!

No comments:

Post a Comment